Header website 2024
Samen houden wij de markante
staatsmannen en broers
Johan en Cornelis de Witt in ere

Boekenlijst

Chronologisch (bron: wikipedia met aanvullingen)

 • Witt, Johan de , Deductie, ofte, declaratie van de Staten van Hollandt ende West-Vrieslandt, H.J. van Wouw Den Haag (1654)
 • Court de la, Pieter en Witt de, Johan Interest van Holland, ofte Gronden van Hollands-Welvaren Aangewezen door V.D.H. Joan. Cyprianus van der Graft, Amsterdam (1662)
 • Aitzema, Liewe van, Historie of Verhael van saken van Staet en oorloch - 1667-1668, Den Haag (1669)
 • Witt de, Johan en Beaumont van, Simon, Bericht van de Heer Raedt-Pensionnaris Johan de Witt, Noopende de Secrete Correspondentie-Penningen: nevens de verklaringe van de Ed. Mog. Heeren Gecommitteerde Raeden dier-wegen gedaen, 's-Gravenhage (augustus 1672)
 • onbekend, Waerachtigh verhael van 't gepasseerde in, ende omtrent der saecken tusschen Willem Tichelaer, Mr. Chirurgijn tot Piershil en Mr. Cornelis de Witt, Ruward van Putten, Nopende de comporatie tegens Sijn Hoogheyt den Heere Prince van Orangien. (1672)
 • Resolutien van de Heeren Staten van Hollandt en Westvrieslandt. Beginnende dit Volumen met den aanvangh van den jare 1672, En eyndigende met het uyt-eynde, van den jare 1672 (1672)
 • Decker, Coenraed, Het swart Toneel-gordyn, opgeschoven voor de Heeren Gebroederen Cornelis en Johan de Witt (1676)
 • Vivien, Catalogus Van Boeken inde Bybliotheque Van Mr. Jan de Witt (jaartal onbekend)
 • Hoeven van der, Emanuel, Leeven en dood der doorlugtige heeren gebroeders Cornelis de Witt, Ruwaard van der Lande van Putten, enz. enz. en Johan de Witt, Raad Pensionaris van Holland en Westvriesland, enz. enz. (tweede en verbeterde druk) Jan ten Hoorn, Amsterdam (1708)
 • Oudaan, Joachim, De Haagsche Broeder-Moord of Dolle Blydschap (1717)
 • anoniem, Gedenkwaerdige stukken, wegens Den moordt der Heeren Cornelis en Johan de Witt Dienende tot opheldering van 't Treurspel, genoemt de Haagsche Broedermoordt, of dolle blydschap.
 • Water vande, W., Resolutien van consideratie der Ed. Groot Mog. Heeren Staten van Hollandt ende West-Vriesland, genomen sedert den aanvang der bedieninge van den Heer Johan de Witt als Raedt-Pensionnaris van haer Ed. Gr. Mog. Dienende zowel voor de toekomende als tegenwoordige tyt, beginnende met den tweden Augusti 1653 ende eyndigende met den negentienden December 1668, Amsterdam en 's-Gravenhage (1719)
 • Scheurleer, Hendrick, Brieven, geschreven ende gewisselt tussen den Heer Johan de Witt, raedt-pensionaris en groot-segelbewaerder Van Hollandt en West-Vrieslandt en den Gevolmaghtigden van der Staedt der Vereenighde Nederlanden, so in Vrankrijck, Engelandt, Sweden, Denemarken, Poolen, enz. Beginnende met den jaere 1652, tot het jaer 1669. incluys Eerste Deel. Raekende de negociatien van de Heeren W. Boreel en C. van Beuningen, in Vrankrijck. Hendrick Scheurleer, 's-Gravenhage (1723)
 • Luzac, Elie, De zugt van den heere raadpensionaris Johan de Witt, tot zyn vaderland en desselfs vryheid, ter gelegenheid van twee boekjes over ’s mans karakter in ’t licht gezonden, uit zyne daaden naagespoort. Elias Luzac, Leiden (1757)
 • Luzac, Elie, Het oordeel over den heere raadpensionaris Johan de Witt, zoals het in het Werkje genaamd de zugt van den heere raadpensionaris Johan de Witt, tot zyn vaderland en desselfs vryheid, ter gelegenheid van twee boekjes over ’s mans karakter in ’t licht gezonden, uit zyne daaden naagespoort, vervat is, ... Elias Luzac, Leiden (1757)
 • Wagenaar, Jan, Het egt en waar karakter van den heere raadpensionaris Johan de Witt, getrokken uit de brieven van den graave d’Estrades en andere geschriften. Amsterdam (1757)
 • Varon, M.F.L. en Bakhuysen, H., De Witten-Oorlog: Zynde een Getrouw Verhaal van 't geene een Amsterdams Heer onlangs op zyn Haagse Reize nopens het Karakter Van Den Raad-Pensionaris De Witt; Aldaar is weedervaaren in 's Gravenhage (1757)
 • Wagenaar, J., Vaderlandsche Historie, vervattende de geschiedenissen der Vereenigde Nederlanden, inzonderheid die van Holland, XIV, Amsterdam (1770)
 • Wolff-Bekker, Elisabeth (Betje Wolff), De onveranderlyke Santhorstsche geloofsbelydenis, Reden (1772)
 • De Witt, Johan, Staetsstukken uit de pen van Mr. Johan de Witt, in leven raedpensionaris van Holland (1794)
 • Wyn, H., Lambrechtsen, N.C. en anderen Bijvoegsels en aanmerkingen voor het dertiende deel der vaderlandsche historie van Jan Wagenaar, p. 71–87 (1794)
 • Loots, C., De volkswoede, toegezongen aan de nagedachtenis van de gebroeders De Witt (1802)
 • Loosjes, Adriaan Pzn., Johan de Witt, raadpensionaris van Holland. Haarlem (1805)
 • Hall van, Floris Adriaan, Lofrede op Johan de Witt (S. l.) (1819)
 • Scheltema, Jacobus, Iets, over den schoenlapper, die de lijken van C. en J. de Witt van het groene zoodje hielp afnemen en thuisbrengen. In: Vaderlandsche letteroefeningen. Jaargang 1828 (1828)
 • Simons, P., Johan de Witt en zijn tijd (3 dln.; S. l.) (1832–1842)
 • Bilderdijk, Willem, Bilderdijk, Geschiedenis des Vaderlands (deel X)
 • Kinschot van, G.L.F., Stukken betreffende het rechtsgeding gevoerd tegen Cornelis de Witt, beschuldigd van aanslag op het leven van Willem III, in het jaar 1672. In: Berichten van het Historisch Gezelschap te Utrecht. Tweede deel, eerste stuk, p. 15–47. Kemink en Zoon, Utrecht (1849)
 • Dumas, Alexandre père, La Tulipe noire, Baudry, Parijs (1850)
 • Knottenbelt, W.C, Geschiedenis der Staatkunde van Johan de Wit. J.H. Gebhart en Co, Amsterdam (1862)
 • Kroon, A.W., Jan de Witt contra Oranje 1650–1672. Jan de Brouwer, Amsterdam (1868)
 • Beins, Luppo, Jan de Witt en zijne buitenlandsche politiek tijdens den Vrede van Westminster en de Noordsche kwestie (1653-1660), Groningen (1871)
 • De Witt, Johan, Waerdye van lyf-rente naer proportie van los-renten. In: Feest-gave van het Wiskundig Genootschap te Amsterdam. Joh. Enschedé en Zonen, Haarlem (1879)
 • Geddes, James, History of the administration of John De Witt, grand pensionary of Holland,  vol. I, Londen (1879)
 • Nabers, Jean Charles, De staatkunde van Johan de Witt, Beijers Utrecht (1882) dissertatie
 • Busken Huet, Conrad, Het land van Rembrand. Studiën over de Noordnederlandsche beschaving in de zeventiende eeuw (hoofdstuk 4, VIII). H.D. Tjeenk Willink, Haarlem (1882–1884)
 • Lefèvre-Pontalis, Germaine Antonin, Jean de Witt, grand pensionnaire de Hollande; vingt années de république parlementaire au dix-septième siècle, Paris (1884)
 • Andriessen, Pieter Jacob, De prins en Johan de Witt of Ons land in het tweede tijdperk der eerste stadhouderlooze regeering (1885)
 • Wichers, L., 'Bijzonderheden betreffende den moord der gebroeders De Witt’, Jaarboek Die Haghe, p. 96–112 (1894)
 • Japikse, Nicolas, De verwikkelingen tusschen de Republiek en Engeland van 1660–1665 (1900) dissertatie
 • Wickefoort Crommelin, Henrick van, Johan de Witt en zijn tijd, Conservatrix Amsterdam (1913)
 • Dalen, Jan Leendert van, Mr. Cornelis de Witt, Dordrecht (1918)
 • Japikse, Nicolas, Waardeering van Johan de Witt: rede, uitgesproken op 12 juni 1918 in Pulchri Studio, Martinus Nijhoff (1918) t.g.v. onthulling standbeeld op de Plaats
 • Japikse, Nicolas, Johan de Witt, Amsterdam (1915)
 • Gelder van, H.E., Johan de Witt als Hagenaar. In: Jaarboek Die Haghe, p. 78 en verder (1919)
 • Japikse, Nicolas, Johan de Witt, (tweede en verbeterde druk), Amsterdam (1928)
 • Sypesteyn, C.H.C.A. van, Cornelis en Johan de Witt: portretten en historieprenten, Van Sypesteyn-stichting (1929)
 • Gelder van, H.E., Schutterij en Magistraat in 1672. In: Jaarboek Die Haghe (1937)
 • Theunisz, Johan, Johan de Witt, Leopold (1938)
 • Oudendijk, K. Johanna, Johan de Witt en de zeemacht, Amsterdam (1944)
 • Cornelissen, J.D.M., Johan de Witt en de vrijheid: rede, uitgesproken op den tweeëntwintigsten dies natalis der R.K. Universiteit te Nijmegen (1945)
 • Geyl, Pieter, Het stadhouderschap in de partij-literatuur onder De Witt, Amsterdam (1947)
 • Geyl, Pieter, De Witten-Oorlog, een pennestrijd in 1757 (1953)
 • Brummel, L., ‘Rondom Joachim Oudaan's Haagsche Broeder-Moord’ In: Opstellen aangeboden aan F.K.H. Kossmann, Den Haag (1958)
 • Melles, J., Joachim Oudaan. Heraut der verdraagzaamheid, 1628–1692, Utrecht (1958)
 • Oldenburg Ermke, Frans van, Requiem voor Holland: leven en dood van de laatste Hollander, Mr. Johan de Witt, raadpensionaris, Mimosa-reeks Maastricht (1958)
 • Haijer, J.E., ‘De moord op de gebroeders De Witt.’ In: Spiegel Historiael, nr. 7/8, p. 417–424 (1967)
 • Roorda, D.J., Het rampjaar 1672, Bussum (1971)
 • Schaap, Dick en Berg van de, Teun, Johan de Witt: een volmaakt Hollander, Teleboek, Bussum (1972)
 • Fruin, Robert, De oorlog van 1672. Wolters-Noordhoff (1972)
 • Romein, Jan en Romein-Verschoor, Annie, Ruwaard van de Vrijheid. In: Erflaters van onze beschaving, p. 371–396, Leiden (1977)
 • Rowen, Herbert H., Johan de Witt, Grand Pensionary of Holland, 1625–1672. Princeton (1978)
 • Timman, J., ‘Een Nederlandse lynchmassa’. In: Intermediair, nr. 35, p. 1–13 (1979)
 • Moer, Abraham van der en Van Waning, Dese aengenaeme tocht: Chatham 1667 herbezien door zeemansogen, Walburg Pers (1981)
 • Blom, Herman e.a., Joachim Oudaan. Haagsche Broeder-moord of Dolle Blydschap, Utrecht (1982)
 • Dekker, Rudolf, Holland in beroering. Oproeren in de 17e en 18e eeuw, Baarn (1982)
 • Gemert van, Lia, De Haagsche Broeder-Moord: Oranje ontmaskerd. In: Literatuur 1, p. 268–276 (1984)
 • Rowen, Herbert H., John de Witt – Statesman of the „True Freedom“. Cambridge University Press (1986)
 • Kok, M. en Van Halm, J., Schutters in Holland. Kracht en zenuwen van de stad, Haarlem (1988)
 • Israel, Jonathan I., The Dutch Republic: Its Rise, Greatness, and Fall: 1477–1806. Clarendon Press, Oxford (1995)
 • Vroom, W. Het wonderlid van Jan de Witt en andere vaderlandse relieken, Nijmegen (1997)
 • Muller, E., 'Liever een gordijn geschoven voor het akeligst schouwtoneel…'. De moord op de gebroeders De Witt in de schilderkunst van de negentiende eeuw, De Negentiende Eeuw XXII (1998)
 • Dreiskämper, Petra, Redeloos, Radeloos, Reddeloos. De Geschiedenis van het Rampjaar 1672. Verloren Verleden (1998)
 • Beeldsnijder, Ruud, De tong van Johan de Witt. Een politieke afrekening. In: Onvoltooid verleden, p. 23–24 (juli/augustus 2000)
 • Grootendorst, W. Albert, Jan de Witt's Elementa Curvarum Linearum, Liber Primus. Springer Verlag, New York (2000)
 • Prud’homme van Reine, Ronald, Schittering en schandaal. Biografie van Maerten en Cornelis Tromp, Amsterdam/Antwerpen (2001)
 • Panhuysen, Luc en Zijlmans, Jori, Een beladen proces, Cornelis de Witt in de Gevangenpoort. In: Spiegel Historiael, jrg. 38, p. 310–315 (juli/augustus 2003)
 • Haan de, Jaap, Van staatsgezind tot liberaal. De beeldvorming over Johan de Witt in de revolutietijd (1757–1840). In: BMGN 120 (2005) 1, 28–47.
 • Quellijns Johan de Witt, Atelier Willem Noyons, Utrecht (2005)
 • Panhuysen, Luc, De Ware Vrijheid, De levens van Johan en Cornelis de Witt. Atlas, Amsterdam (2005)
 • Postma, Mirte, Johan de Witt en Coenraad van Beuningen – Correspondentie tijdens de Noordse oorlog (1655–1660). Scriptio Verlag (2007)
 • Reinders, Michel, Printed Pandemonium. The Power of the Public and the Market for Popular Political Publications in the Early Modern Dutch Republic (2008) dissertatie
 • Braake ter, Serge, Manifest van de Ware Vrijheid. De Deductie van Johan de Witt uit 1654. Sonsbeek Publishers (2009). Tekst van de Deductie van Johan de Witt in modern Nederlands. Hertaling door Serge ter Braake.
 • Reinders, Michel, Gedrukte Chaos. Populisme en moord in het Rampjaar 1672, Amsterdam (2010)
 • Harms, Roeland, Pamfletten en publieke opinie, Massamedia in de zeventiende eeuw, Amsterdam University Press (2011)
 • Haan de, Jaap, 'De Ware Vrijheid omringd door vorsten. De Deductie van Johan de Witt'. In: Kleio 52 (2011) 7, 60-64.
 • Panhuysen, Luc, Rampjaar 1672, Hoe De Republiek Aan De Ondergang Ontsnapte, Atlas, Amsterdam (2012)
 • Ritsou, Konstantina, The Lion Souls: the De Witt Brothers, Athene (2012)
 • Prud’homme van Reine, Ronald, Moordenaars van Jan de Witt, de zwartste bladzijde van de Gouden Eeuw. Arbeiderspers, Utrecht (2013)
 • Haan, Jaap de, Intriganten in de Oostzee. In: Historisch Nieuwsblad 24 (2015) 2, 20-27
 • Tol, Jean-Marc van, Musch, Johan de Witt trilogie deel I, Uitgeverij Catullus (2018)
 • Huysman, Ineke e.a, Johan de Witt en Engeland. Een bloemlezing uit zijn correspondentie, Uitgeverij Catullus (2019)
 • Huysman, Ineke e.a, Johan de Witt en Frankrijk. Een bloemlezing uit zijn correspondentie, Uitgeverij Catullus (2020)
 • Huysman, Ineke e.a, Johan de Witt en het Rampjaar. Een bloemlezing uit zijn correspondentie, Uitgeverij Catullus (2022)
 • Haan, Jaap de, De eerste minister van de Republiek: over de rol van de raadpensionaris in de zeventiende eeuw, proefschrift UU (2022) 
 • Tol, Jean-Marc van, Buat, Johan de Witt trilogie deel II, Uitgeverij Catullus (2023)
 • Huysman, Ineke e.a, Vrouwen rondom Johan de Witt. Uitgeverij Catullus (2024)

+31 6 52127327

info@vriendenvandewitt.nl