Header website 2024
Samen houden wij de markante
staatsmannen en broers
Johan en Cornelis de Witt in ere

Onze ANBI-gegevens

Nederlandse vereniging Vrienden van De Witt
RSIN: 8188 48 297
Akkrumerraklaan 158, 3544 TV Utrecht

Doelstelling
De vereniging heeft als doel de markante staatsmannen en broers Johan en Cornelis de Witt in ere te houden.

Bestuurssamenstelling
Christian Melsen, voorzitter
Christiaan de Witt, penningmeester
Han Heemskerk, secretaris 
Ineke Huysman, algemeen lid

Beleidsplan
Onderstaande is een samenvatting van de hoofdlijnen uit het huidige beleidsplan.
De Dordtse broers hadden in hun eigen tijd nationale, zo niet internationale faam. Zij werkten samen met Michiel de Ruyter, hielden Nederland 20 jaar buiten oorlog en installeerden een regering van burgers. Uniek vergeleken met andere landen in die tijd. Helaas zijn deze helden van de Gouden Eeuw nu bij een groot deel van de Nederlanders vergeten.

Reden voor hun "fans" om in 2005 de vereniging Vrienden van De Witt op te richten. De vereniging is ervan overtuigd dat er te weinig aandacht en waardering is voor het belangrijke werk dat de gebroeders De Witt voor ons land hebben verricht. Zij wil daarom de historische betekenis van de broers benadrukken en bekendmaken bij een breed publiek. Tevens geeft de vereniging van harte medewerking aan alle activiteiten die een bijdrage kunnen leveren aan haar missie. Vrienden van de Witt is niet gelieerd aan politieke organisaties of doelstellingen.

Activiteiten
 - lezingen en excursies 
De vereniging organiseert vier maal per jaar een ledenbijeenkomst, waarbij een lezing en zo mogelijk een excursie (e.g. rondleiding) wordt aangeboden. Twee van de vier bijeenkomsten hebben een besloten karakter, de overige twee staan open voor bevriende verenigingen en algemeen belangstellenden. Deze brede bijeenkomsten zijn met name bedoeld om leden te werven en kennis te verspreiden. Een van de besloten bijeenkomsten wordt gecombineerd met de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering. De organisatie en planning geschiedt in nauwe samenwerking tussen de programmacommissie van de vereniging en het bestuur.
 - publicaties
De vereniging heeft tot doel om kennis te verspreiden en het toegankelijk maken van primair en secundair bronnenmateriaal is daar een cruciaal onderdeel van. De publicatie van de Deductie in 2009 is daar een voorbeeld van. Ook werkt de vereniging mee aan de ondersteuning van publicaties van leden.
 - kennisverspreiding en empowerment
De vereniging organiseert sinds 2014 in samenwerking met Uitgeverij Verloren en weekblad EW de uitreiking van de jaarlijkse Uitgeverij Verloren/Johan de Witt-scriptieprijs. Deze prijs legt de verbinding tussen academisch toptalent, vakgroepen geschiedenis en de vereniging.

Beloningsbeleid
Het bestuur van de vereniging Vrienden van De Witt ontvangt geen vergoeding.

    Je bijdrage fiscaal aftrekbaar

    Vrienden van De Witt is een culturele ANBI. Daarmee zijn giften fiscaal aftrekbaar. Voorwaarde is dat je je schenking vastlegt voor minimaal vijf jaar.

    Voor de vastlegging van een periodieke gift heeft de Belastingdienst een formulier beschikbaar gesteld, dat je hier kunt downloaden.

    +31 6 52127327

    info@vriendenvandewitt.nl