Header website 2024
Samen houden wij de markante
staatsmannen en broers
Johan en Cornelis de Witt in ere

Winnaars scriptieprijs 2017

Emma Mojet (Universiteit Utrecht) heeft met haar masterscriptie ‘Early Dutch Interest in Newtonian Mathematics’ dit jaar de Elsevier Weekblad/Johan de Witt-scriptieprijs voor geschiedenis gewonnen. De prijs werd voor de vierde maal uitgereikt.

Sanne Hermans (Rijksuniversiteit Groningen) ontving de aanmoedigingsprijs voor haar bachelor-scriptie ‘Een zwart Decor, Theatrum mundi-metaforiek in gedichten van Joachim Oudaen op de gebroeders De Witt’.

Nadat juryvoorzitter mevr. dr. Ineke Huysman de overwegingen van de jury had toegelicht ontvingen Emma Mojet en Sanne Hermans hun prijzen uit handen van Arendo Joustra, hoofdredacteur Elsevier Weekblad. Eerder hadden de genomineerden een toelichting gegeven op hun scripties. Aanvullend werden zij geïnterviewd door dr. Maurits Ebben, lid van de jury. 

Winnares Emma Mojet (midden), geflankeerd door de genomineerden Martijn Heijink, Alex Alsemgeest, Sanne Hermans (aanmoedingsprijs) en Hanna de Lange - foto: Peter Hilz

Juryrapporten

Winnende masterscriptie

De jury was unaniem van oordeel dat Emma Mojet met haar masterscriptie een belangrijke bijdrage heeft geleverd aan een beter inzicht in het verrassende gebruik van de wiskunde en natuurkunde van Newton door Adriaen Verwer bij diens bestrijding van de denkbeelden van Spinoza. De auteur schetst volgens de jury in een vlotte stijl de theologische achtergrond van Verwer en zijn inspanningen om de nieuwe ideeën van Newton te doorgronden. Zij schrikt er niet voor terug om wiskundige vraagstukken te behandelen en de briefwisseling in het Latijn als een primaire bron te gebruiken. De jury vindt de scriptie van een zeer hoog wetenschappelijk vakmanschap, zoals bleek uit de hoge scores die ze van alle juryleden ontving.

Aanmoedigingsprijs

De jury was unaniem van oordeel dat Sanne Hermans in haar bachelorscriptie duidelijk blijk heeft gegeven van deskundigheid bij het analyseren van literaire bronnen. Haar onderzoek van de teksten op basis van literaire kenmerken is helder en levert nieuwe inzichten op. De scriptie toont overtuigend aan dat de combinatie van geschiedenis en historische letterkunde een meerwaarde heeft voor het historisch onderzoek. De scriptie toont duidelijk kenmerken van wetenschappelijk vakmanschap en de juryleden kijken dan ook verlangend uit naar haar masterscriptie.

Genomineerde masterscripties

‘Dutch connections in Swedish collections’ van Alex Alsemgeest (Universiteit van Leiden) onderzoekt op uitvoerige wijze de aanwezigheid van boeken uit de Republiek in diverse privé-collecties van vooraanstaande Zweden in de 17e en 18e eeuw.

De masterscriptie van Martijn Heijink (‘Connecting colonies’, Universiteit Leiden) doet onderzoek naar de samenwerking tussen de kolonies Nieuw Nederland en Curaçao tussen 1645 en 1664.

De masterscriptie van Hanna de Lange (‘Bloote gerugten en quade tijdingen’, Universiteit van Amsterdam) houdt zich bezig met de gebeurtenissen in Amsterdam rond het rampjaar 1672.

De winnende masterscriptie van Emma Mojet (‘Early Dutch Interest in Newtonian Mathematics’, Universiteit Utrecht) onderzoekt de interesse voor de wiskunde van Newton in de tweede helft van de 17e eeuw. De scriptie richt zich hierbij op Adriaen Verwer, die onderdeel uitmaakte van een groep amateur wiskundigen. Diens interesse in de Principia van Newton werd vooral gedreven om hiermee Spinoza’s idee van een passieve God te weerleggen. Verwer had in zijn theologische werken al afstand van Spinoza genomen en zocht nu in de wiskunde en natuurkunde van Newton bewijzen voor externe krachten in de natuur die het ingrijpen van God konden aantonen. Deze externe krachten vond hij terug in Newtons beschrijving van de zwaartekracht en de ellipsvormige omwenteling van de planeten. De briefwisseling van Verwer met enkele vooraanstaande wiskundigen tonen aan dat hij actief op zoek was naar achtergrondkennis om Newtons werk volledig te begrijpen om zodoende zijn denkbeelden beter te kunnen onderbouwen. Verwers werk vergrootte de bekendheid met het werk van Newton binnen de Republiek en zorgde ervoor dat de tweede druk van diens Principia een groot commercieel succes werd.

Naast deze genomineerde scripties hebben twee andere auteurs hun scriptie aangeboden ter publicatie op onze website. Waarvoor veel dank:

'De Palamedes als cultural memory. Onderzoek naar geannoteerde exemplaren van Vondels treurspel' van Alie Lassche (Universiteit Utrecht). Joost van den Vondel leverde met het schrijven van de Palamedes een belangrijke bouwsteen, of misschien zelfs een hoeksteen, voor de herinneringscultuur in de Nederlanden.

'Rovers in het vaarwater. De VOC en de zeerovers van de Indische Archipel' van Bram van den Hout (Vrije Universiteit). Hij komt tot de conclusie dat de lokale machtspositie van de Compagnie belangrijke graadmeter was in haar beoordeling en handelen wanneer acties werden beschouwd als acceptabel geweld en onderdeel van de handel, dan wel acties (van rivalen of vijanden) als zeeroverij en onacceptabel geweld werden veroordeeld. 

+31 6 52127327

info@vriendenvandewitt.nl